Katinka Thomasse

KATINKA THOMASSE

SPECIALIST HOOGBEGAAFDHEID

Katinka Thomasse Specialist Hoogbegaafdheid ALGEMENE VOORWAARDEN (versie maart 2013).

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Katinka Thomasse Specialist Hoogbegaafdheid; specialist voor (hoog)begaafden, met betrekking tot advies, verrijking, begeleiding over (hoog)begaafdheid, hierna te noemen: ‘KTSH’. Opdrachtgever: de wederpartij van KTSH.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen KTSH en een Opdrachtgever waarop KTSH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KTSH, voor de uitvoering waarvan door KTSH derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de maten en medewerkers van KTSH. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes. 1. Alle offertes en aanbiedingen van KTSH zijn vrijblijvend. 2. Als een aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 3. KTSH is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 4. KTSH kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KTSH daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KTSH anders aangeeft. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht KTSH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomst. 1. KTSH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KTSH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KTSH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KTSH zijn verstrekt, heeft KTSH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de in artikel 4 lid 2 genoemde gegevens aan KTSH ter beschikking heeft gesteld. 4. KTSH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KTSH is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging.

1.De overeenkomst tussen KTSH en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever KTSH derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KTSH dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. KTSH heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Indien door KTSH of door KTSH ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 5. KTSH is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KTSH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs. KTSH zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. KTSH zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KTSH een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KTSH gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KTSH daardoor direct of indirect ontstaan. 10. Indien KTSH met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is KTSH niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij KTSH – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KTSH rustende verplichting ingevolge de wet; – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

  1. KTSH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst KTSH ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 2. De opschortings- en ontbindingsbevoegd van KTSH bestaat ook, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KTSH kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 3. Voorts is KTSH bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KTSH kan worden gevergd. 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KTSH op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KTSH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5. Indien KTSH gerechtvaardigd tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is KTSH gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KTSH gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KTSH, zal KTSH in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KTSH extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij KTSH anders aangeeft. 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KTSH vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KTSH op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 11. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 12. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 13. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 14. Indien KTSH niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KTSH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 7. Geheimhouding. 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt KTSH zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2. Alle door KTSH verstrekte stukken, zoals hand-outs, rapporten, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KTSH worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 3. KTSH behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden en of door de uitvoering van een overeenkomst aan haar toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Honorarium. 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KTSH, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 10. Betaling en incassokosten. 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door KTSH aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KTSH aangegeven. KTSH is gerechtigd om periodiek te factureren. 2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; KTSH is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag vrij om incassomaatregelen te treffen. 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 4. KTSH heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. KTSH kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KTSH kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KTSH verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien KTSH echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud. 1.Het door in het kader van de overeenkomst KTSH geleverde blijft eigendom van KTSH totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met KTSH gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 12. Opzegging. 1.Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand in acht te nemen. T.a.v. de verrijkingsklas kan KTSH eenzijdig het contract opzeggen per direct.

Artikel 13 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn. 1.De door KTSH uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KTSH kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de uit te voeren werkzaamheden. 2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan KTSH te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan KTSH te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KTSH in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient KTSH in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij KTSH opdracht gegeven heeft. 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 5. Indien vaststaat dat een dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KTSH de gebrekkige dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, oplossen. 6. Is schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever gedaan, dan staat ter keuze van KTSH, om de prestatie te vervangen of zorg te dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen. 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KTSH daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KTSH en de door KTSH bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid. Indien KTSH zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van KTSH leidt, dan is die aansprakelijkheid begrensd en beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld: 1. De aansprakelijkheid van KTSH, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering met inbegrip van het eigen risico dat KTSH in verband met die verzekering draagt. 2. Het bedrag of de bedragen waarop de door KTSH afgesloten verzekering maximaal aanspraak geeft, worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever medegedeeld. Op verzoek van een Opdrachtgever kan voornoemd maximaal bedrag of voornoemde maximale bedragen incidenteel worden verhoogd. De kosten daarvan zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 3. KTSH is tegenover Opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten

gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvan is sprake indien KTSH niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden. 4. KTSH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KTSH is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 5. Indien KTSH aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KTSH beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 6. KTSH is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KTSH aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KTSH toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KTSH of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Vrijwaring. 1. Als de Opdrachtgever een ander bedrijf is, niet zijnde een consument, dan vrijwaart deze KTSH voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak aan andere dan aan KTSH toerekenbaar is. Indien KTSH uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KTSH zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KTSH, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van KTSH en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht. 1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KTSH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KTSH niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KTSH opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KTSH niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 3. KTSH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 4. KTSH kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel KTSH ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KTSH gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Klachtenprocedure. 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KTSH. 2. Indien een klacht gegrond is, zal KTSH de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KTSH slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen. 1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KTSH partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van KTSH is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KTSH het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. 2. Een schriftelijke versie van deze algemene voorwaarden wordt de Opdrachtgever ter hand gesteld. 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met KTSH, tenzij gedurende de uitvoering van de overeenkomst anders wordt overeengekomen 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.